ตัวอย่างการต่อสู้คดีอาญา ข้อหาฉ้อโกง ตอน แชร์ล้มไม่เป็นความผิดฐานฉ้อโกง 

ตัวอย่างการต่อสู้คดีอาญาข้อหาฉ้อโกงในวันนี้ เป็นคดีที่เกิดขึ้นบ่อยมากในปัจจุบัน ก็คือคดีเกี่ยวกับการที่ลูกแชร์ฟ้องท้าวแชร์ เป็นคดีอาญาข...

Continue reading