ครอบครองเพื่อเสพ กับครอบครองเพื่อจำหน่าย

การแบ่งยากันเสพ ถือเป็นการจำหน่ายยาเสพติด ตามกฎหมายหรือไม่ ?

แบ่งยากันเสพ เป็นการจำหน่าย หรือไม่ ? เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560) มีการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ซึ่งการแก้ไขข้อที่สำ...

Continue reading