ด่ากันทางโทรศัพท์หรือไลน์มีความผิดอาญาหรือไม่ ?

การด่าว่าผู้อื่นทางโทรศัพท์ ผู้ด่าจะมีความผิดอาญาฐานใดหรือไม่ ?   ปัญหาดังกล่าวมีข้อกฎหมายที่จะต้องพิจารณาคือประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326 ...

Continue reading